Villkor och Bestämmelser

På PAULZ STÄD AB arbetar vi ständigt för att tillhandahålla lösningar som gör att du på ett enkelt och och mest praktiska sätt hantera de viktigaste utrymmena i ditt liv: ditt hem och ditt kontor. Bland de tjänster som står till ditt förfogande är:

PAULZ STÄD AB: En digital plattform för att boka städ- och flyttjänster inklusive mat och dryck som utförs av vår utbildade personal för att erbjuda dig en tjänst med med hög kvalitetsstandard. Vi erbjuder också assistans, grundläggande ledsagning och rekreationstjänster till
personer som behöver stöd i hemmet, för att säkerställa deras säkerhet och utveckling samt främja deras självständighet och oberoende. Andra typer av städ- och underhållstjänster för bostäder och kommersiella kommersiella fastigheter kan erbjudas och utföras av leverantörer som är allierade med PAULZ STÄD AB, efter överenskommelse.

PAULZ STÄD AB: En onlineplattform där du kan boka flytt- och städtjänster.

APPORTA: en digital plattform för hantering av löner och betalning av avgifter till dina arbetare.

Vår tjänst och våra kunder har utvecklats och det är därför vi har uppdaterat våra användarvillkor. De nya villkoren kommer att gälla från och med 2024. Från och med i år måste nya och gamla kunder läsa och godkänna villkoren för att kunna fortsätta använda våra tjänster. Din åtkomst till eller fortsatta användning av de tjänster och/eller produkter som erbjuds av PAULZ STÄD AB efter nämnda publicering utgör ditt uttryckliga samtycke till tillämpningen av dessa VILLKOR och deras ändringar.

JURIDISK VARNING

Webbdomänen www.paulz.se, som du har angett, drivs, förvaltas och är den exklusiv egendom för företaget med säte i staden Sverige, som ägnar sig åt den den kommersiella verksamheten att tillhandahålla integrerade städtjänster, försäljning av hygienprodukter och pappersvaror, ledning och administration av personalresurser.

Företaget inbjuder dig att noggrant läsa de VILLKOR som finns i detta dokument, som reglerar de tjänster som erbjuds av HEMSIDAN och alla avtalsförhållanden som uppstår genom den mellan FÖRETAGET och KLIENTEN och/eller ANVÄNDAREN. Om KLIENTEN inte accepterar de villkor som fastställs här, bör de inte använda HEMSIDAN eller dess tjänster.

PAULZ STÄD AB kan när som helst ändra VILLKOREN. KLIENTEN och/eller ANVÄNDAREN måste besöka denna sida regelbundet för att granska den senaste versionen av dessa villkor eftersom de är obligatoriska.

PAULZ.SE: Försäkringspolicyn

Paulz Städ AB är en pålitlig flytt- och städfirma belägen i Östersund, Sverige. Vi strävar efter att ge utmärkt service och ta största möjliga hand om dina tillhörigheter under flyttprocessen. För att säkerställa din sinnesfrid erbjuder vi försäkringstäckning för eventuella skador som kan uppstå under våra tjänster. Vänligen läs följande villkor noggrant för att förstå hur vår försäkringspolicy fungerar.

Försäkringsskyddets omfattning

 • Försäkringen täcker skador på egendom som uppstår under flyttprocessen eller städtjänster som tillhandahålls av Paulz Städ AB.
 • Skador kan omfatta, men är inte begränsade till, brott, repor, bucklor eller någon annan fysisk skada på egendomen.
 • Försäkringsskyddet gäller endast för de föremål och den egendom som hanteras av vår personal under tillhandahållandet av våra tjänster.

Anmälan av skada

 • Om du skulle råka ut för en skada på din egendom är det viktigt att du omedelbart meddelar oss. Eventuella förseningar i skadeanmälan kan påverka handläggningen av ditt ärende.
 • För att anmäla en skada, vänligen kontakta vår kundtjänst inom 24 timmar efter händelsen. Ge detaljerad information om den skadade egendomen, inklusive fotografier om möjligt.

Bedömning och ersättning

 • Efter att ha mottagit din anmälan kommer försäkringsteamet att bedöma omfattningen av skadan.
 • Försäkringsbolaget förbehåller sig rätten att inspektera den skadade egendomen för att fastställa orsaken och bedöma reparations- eller återanskaffningsvärdet.
 • Ersättning lämnas baserat på den bedömning som görs av försäkringsteam, i enlighet med villkoren i försäkringsavtalet.

Begränsningar och undantag

 • Vårt försäkringsskydd omfattar inte redan existerande skador eller slitage på egendomen.
 • Vi åtar oss inget ansvar för skador till följd av felaktig packning, otillräckligt skydd eller felaktig hantering av ömtåliga föremål som inte packats av vår personal.
 • Eventuella skador som orsakas av oförutsedda omständigheter såsom naturkatastrofer, olyckor eller händelser utanför vår kontroll täcks inte av vår försäkring.
 • Ersättningsbeloppet är begränsat till den faktiska reparations- eller ersättningskostnaden för den skadade egendomen, upp till den maximala täckningsgräns som anges i vår försäkringspolicy.

PAULZ.SE: STÄD- OCH FLYTTJÄNSTER

STÄDNINGSPERSONAL: Företagets anställda som ansvarar för att tillhandahålla den tjänst som avtalats av KLIENTEN, oavsett om det är integrerad städning och/eller flyttning. Det är underförstått att de som arbetare endast kommer att har ett underordnat förhållande till FÖRETAGET och att deras anställning är exklusiv, direkt, autonom och oberoende.

BOKNINGSFORMULÄR: Formulär som KUNDEN fyller i via THE PLATFORM för att reservera en eller flera städtjänster och/eller flyttjänster, i vilket alla personuppgifter för samma registreras, utöver utöver de som är nödvändiga för tillhandahållandet av tjänsten och för dess behandling i enlighet med FÖRETAGETS policy för databehandling.

PRENUMERATION ELLER ÅTERKOMMANDE PLAN: En rengöringsplan som innebär automatisk schemaläggning av periodiska
tjänster under de villkor som krävs av KLIENTEN (plats, datum, tid).

INKÖPSORDER: Elektroniskt dokument som skickas till KUNDEN med hjälp av vilket, genom PLATTFORMEN bekräftar bokningen av en eller flera städtjänster och/eller flytt.

FORMULÄR FÖR SKADA ELLER OLÄGENHET: Elektroniskt dokument som skickas till KUNDEN, om denne så önskar, via e-post kräver det, via e-post så att han kan rapportera till FÖRETAGET om försämring, skada eller någon annan typ av olägenheter som presenteras under tillhandahållandet av tjänsten.

VÄRDERINGSFORMULÄR: Elektroniskt dokument som skickas till KLIENTEN så att han kan göra en utvärdering av rengöringstjänsten och / eller omlokaliseringen som utförs av FÖRETAGET.

VILKA AKTIVITETER FÅR STÄDPERSONALEN INTE UTFÖRA?

Kom ihåg att våra STÄDJARE anlitas uteslutande för städning och/eller flyttjänster tjänster, som fastställs i punkt 1.2 i detta dokument.

På grund av det föregående får KUNDEN inte begära att STÄDJAREN utför någon annan aktivitet aktivitet som skiljer sig från de tidigare nämnda och om han gör det kommer han att köra på egen risk. Därför är FÖRETAGET under inga omständigheter ansvarigt för de skador som dess åtgärd kan orsaka. Dessutom är följande uppgifter, tjänster och/eller aktiviteter uttryckligen förbjudna:

VÅRD AV BARN OCH ÄLDRE VUXNA MED SÄRSKILDA BEHOV:

KUNDEN får inte lämna en minderårig (mellan 0 och 18 år) eller en äldre person som behöver psykologiskt stöd, medicinsk vård eller ledsagning från sjukvårdspersonal, som inte räknas med våra STÄDJARE med denna typ av utbildning, i städarens vård; de måste övervakas under hela arbetspasset eller tjänsten av en myndig familjemedlem och/eller en ansvarig vuxen. skift eller tjänster av en familjemedlem av laglig ålder och / eller ansvarig vuxen.

SJUKVÅRD: KUNDEN kan inte låta STÄDJAREN ansvara för personer som befinner sig i ett hälsotillstånd som kräver särskild medicinsk vård eftersom de inte har kvaliteten på vårdpersonal och därför yrkesverksamma och därför inte är behöriga att få tillgång till vård av människor.

SKÖTSEL AV HUSDJUR: KUNDEN får inte lämna husdjur av något slag i städpersonalens vård, eller begära att de utför uppgifter relaterade till dem.

ATT GÖRA INKÖP: KUNDEN får inte be STÄDJAREN att lämna lokalen med KUNDENS pengar och göra inköp av något slag, kalla det marknadsartiklar, toaletter, mediciner, kläder, pappersvaror etc. Därför är det anmärkningsvärt att KLIENTEN måste ha alla rengöringselement innan tjänsten påbörjas så att den kan utföras effektivt.

BETALNING AV KVITTON: KUNDEN får inte begära att STÄDNINGSPERSONALEN tar emot pengar från KUNDEN för att göra betalningar av kvitton av något slag.

GE MEDICINER TILL MÄNNISKOR ELLER DJUR: För din egen, dina husdjurs och de andra personernas säkerhet i i ditt hem kan KUNDEN inte begära att STÄDJAREN tillhandahåller någon typ av medicinering, detta med hänsyn till att det inte räknas med kvaliteten på vårdpersonal och bör därför inte hantera denna typ av aktiviteter.

TA EMOT OCH BETALA ADRESSER, BESTÄLLNINGAR OCH LEVERANSER AV ALLA TYPER AV VAROR ELLER PAKET:

KUNDEN får inte begära att STÄDJARPROFESSIONEN tar emot eller betalar för leveranser av något slag. Vi rekommenderar att de dagar då städtjänsten anlitas och STÄDJAREN är Städaren är den enda person som kommer att vistas i lokalerna, inte schemalägga leveranser av paket, adresser eller liknande, eftersom STÄDJAREN inte är behörig att betala eller ta emot dem.

TA EMOT NYCKLAR TILL LOKALEN: KUNDEN får inte begära att RENGÖRINGSPERSONALEN ska ta emot nycklar till lokalerna eller använda dem. Även om PAULZ STÄD AB genomför en absolut detaljerad och ansvarsfull process vid anställning och utbildning av sina STÄDJARE, är vår rekommendation att inte under några omständigheter lämna ut nycklar till fastigheten, och om du gör det sker det på din egen risk och på egen bekostnad. HEMSIDAN är inte ansvarig för de skador som dess åtgärder kan orsaka.

TILLÅTA TREDJE PART ATT KOMMA IN I LOKALERNA: KLIENTEN kan inte begära att STÄDJNINGSPERSONALEN att låta någon tredje person komma in i lokalerna under den tid som tjänsten tillhandahålls. tillhandahålls. I händelse av att KLIENTEN begär att RENGÖRINGSPERSONALEN ska utfärda nämnda tillstånd, kommer konsekvenserna av detta att vara på egen risk.

SVARA PÅ LOKALERNA OCH / ELLER MOBILTELEFONER SOM ÄR PÅ SAMMA: KUNDEN får inte inte begära att RENGÖRINGSPERSONALEN tar emot eller ringer samtal via fastighetens fasta telefon eller genom något annat kommunikationsmedel i lokalerna. Därför bör KUNDEN inte be honom att ta ansvar för denna aktivitet och om han gör det, kommer konsekvenserna av detta tillstånd att vara på KUNDENS risk och kostnad.

RENGÖRING AV FASADER ELLER PÅ HÖG HÖJD (RISK FÖR FALL TILL 1,50 METER ELLER MER PÅ EN LÄGRE NIVÅ ELLER VÅNING):

KUNDEN kan inte begära att STÄDJARPROFESSIONEN ska rengöra fasaden på eller arbeta på hög höjd i enlighet med bestämmelserna i resolution 1409 från 2012, eftersom de inte har den kunskap som krävs för aktiviteter som kan innebära hantering av höjder och att denna uppgift inte finns bland dem som erbjuds av VOSAVOS SAS via dess PLATTFORM.

I händelse av att KUNDEN begär det och STÄDJAREN samtycker kommer ansvaret för aktiviteten enbart att ligga på kundens konto och risk, vilket undantar både STÄDJAREN och PAULZ STÄD AB företaget från alla typer av ansvar (avtalsenligt och utomavtalsenligt) för fakta eller händelser som kan inträffa i utvecklingen av denna aktivitet, eftersom de utförs på exklusiv begäran av KLIENTEN.

AVFETTNING OCH/ELLER FÖRSEGLING AV GOLV ELLER ANDRA YTOR:

KUNDEN får inte be STÄDJAREN att utföra djupgående och/eller grundlig rengöring för att avlägsna alla gamla lager av vax, tätningsmedel, lacker etc. och lämna det förberett för applicering av en konserverande och underhållsbehandling, för denna operation starkt alkaliska industriella strippningsprodukter och specialmaskiner som THE CLEANING PROFESSIONAL inte är kvalificerad eller utbildad för att hantera måste användas. Därför är manuell betning inte heller tillåten. Det kommer endast att tillåtas om aktiviteten tidigare
och uttryckligen godkänts av företaget.

TA EMOT PENGAR OCH / ELLER VAROR FRÅN KUNDEN OCH / ELLER TREDJE PART:

KUNDEN får inte begära att STÄDJAREN tar emot pengar eller varor från KUNDEN och/eller tredje parter som de är relaterade till på grund av tillhandahållandet av tjänsten, under någon titel (lån, donation, etc.). I händelse av att KLIENTEN och/eller  TÄDJNINGSPERSONALEN åsidosätter detta förbud, kommer inget PAULZ STÄD AB för dessa levererade varor eller pengar.

UTFÖRANDE AV UPPGIFTER AV NÅGOT SLAG UTANFÖR DE TILLÅTNA AKTIVITETERNA

KUNDEN får inte begära att STÄDJNINGSPERSONALEN utför någon annan annan aktivitet än den som fastställs i ett avsnitt i detta dokument.

PARAGRAF: Det anges att THE CLEANING PROFESSIONAL uttryckligen är förbjuden från dessa aktiviteter. I händelse av att KLIENTEN begär eller utför något av de förbud som beskrivs ovan utan uttryckligt tillstånd eller förhandskunskap från FÖRETAGET, kommer KUNDEN att vara ansvarig för skador och andra olägenheter som kan genereras under utförandet av detsamma. Därför är FÖRETAGET helt befriat för eventuella olägenheter som härrör från aktiviteterna uttryckligen förbjudna.

PRIS PÅ TJÄNSTER

Priserna för de tjänster som erbjuds av PAULZ STÄD AB publiceras när tjänsterna offereras och i beställningsorder som skickas till kunden. Priserna varierar beroende på den inköpsfrekvens som anges av kunden. Om KUNDEN gör ändringar i BESTÄLLNINGEN kan priset på tjänsterna komma att uppdateras baserat på den nya frekvens som Kunden valt i BESTÄLLNINGEN.

UPPDRAG FÖR STÄDPERSONAL

När bokningen har bekräftats kommer PAULZ STÄD AB att tilldela KUNDEN en eller flera av sina STÄDNINGSPERSONALER (beroende på BESTÄLLNINGEN) för att utföra de avtalade städ- och/eller flyttjänsterna flyttjänster, på den plats och tid som Kunden anger i RESERVERINGSFORMULÄRET.

KUNDEN är införstådd med att THE PLATFORM kommer att tilldela STÄDJNINGSPERSONAL (er) enligt deras tillgänglighet och/eller interna kriterier, med hänsyn till att de alla har samma utbildningsnivå, kvalifikationer, kvalitet och professionalism.

Vid tidpunkten för uppdraget kan KLIENTEN på PLATTFORMEN ta del av personuppgifter för STÄDJNINGSPERSONAL, vilket inkluderar: ID, juridisk bakgrund och prestationsutvärderingar som gjorts av andra KUNDER. Oaktat det gjorda uppdraget förstår KLIENTEN att FÖRETAGET, beroende på dess tillgänglighet, kan göra ändringar i sista minuten av uppdraget för PROFESSIONELL, utan att detta faktum utgör något brott mot tillhandahållandet av tjänsten.

KUNDEN accepterar och förstår att personuppgifterna för RENGÖRINGSPERSONALEN som levereras av PAULZ STÄD AB, med dess uttryckliga tillstånd, skickas med det enda syftet att informera KUNDEN identiteten på den person som kommer att tillhandahålla tjänsten och att de därför inte kan användas för något annat ändamål utan uttryckligt och skriftligt godkännande av både ägaren till samma och
FÖRETAGET, med respekt för de svenska uppgifterna.

KUNDEN accepterar att, om STÄDJNINGSPERSONALEN dyker upp vid den tid och plats som programmerats av KLIENTEN för att utföra städ- och flyttjänsten och han inte är på den adress som programmerats av för att ta emot tjänsten vid den angivna tidpunkten, kommer STÄDJNINGSPERSONALEN att vänta i högst en (1) timme. Om KLIENTEN lyckas ta emot tjänsten kommer väntetiden att dras av från det
schemalagda skiftet. Om KUNDEN inte får tjänsten inom de första sextio minuterna har RENGÖRINGSPERSONALEN tillstånd att lämna riktningen för utförandet av den programmerade tjänsten och i vilket fall som helst ges tjänsten som tillhandahållen utan något krav och/eller partiell återbetalning.