Integritetspolicy

INLEDNING

Paulz städ AB (” Paulz städ AB “, ” vi ” eller ” oss “) behandlar personuppgifter om dig som: är kund hos oss eller är kontaktperson eller anställd på ett företag som är kund hos oss, besöker och använder vår hemsida, vår app och sociala medier (digitala kanaler), på annat sätt kommer i kontakt med oss,t.ex. via vår kundtjänst, och deltar i marknadsföringsaktiviteter som anordnas av oss (t.ex. tävlingar eller kundundersökningar)

Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i samband i samband med detta.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Detta innebär att vitt skilda uppgifter såsom namn och kontaktuppgifter, IP-adresser adresser, köphistorik och ärendeinformation utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, t.ex. insamling, lagring, bearbetning, användning för olika ändamål, ändring eller förstöring av personuppgifter.

 

1. VILKA PERSONUPPGIFTER, FÖR VILKA ÄNDAMÅL OCH MED STÖD AV STÖD AV VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Du som är kund hos Paulz städ AB, Om du är en befintlig kund hos Paulz städ AB (som privatperson eller kontaktperson eller anställd hos en företagskund), behandlar vi sådana
personuppgifter som är nödvändiga för att administrera kundrelationen eller fullgöra avtal med dig eller med ditt företag. Personuppgifter som rör anhöriga till dig som privatperson,
såsom sambor och barn, kan också komma att behandlas i samband med familjeservice. Personuppgifter kan också samlas in från och delas med samarbetspartners om du väljer att
att teckna ett särskilt avtal om förmåner och erbjudanden från sådana partners.

 

Kategorier av uppgifter

(i) Kontaktuppgifter: namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress.
(ii) Uppgifter om bostaden: adress, portkod, nyckel och när du får tillgång till bostaden.
(iii) Order och orderinformation samt avdragsinformation: köp- och transaktionshistorik samt betalningsinformation
(iv) Inloggningsuppgifter: e-postadress och lösenord
(v) Demografisk information: ålder, kön, civilstånd och utbildning
(vi) Känsliga personuppgifter: hälsouppgifter och uppgifter om barn (vid beställning av våra barnomsorgstjänster).
(v) Faktureringsinformation: faktureringsinstruktioner och information om fakturor.

 

2. Du som besöker och använder våra digitala kanaler

När du använder våra digitala kanaler samlar vi in sådan information som du väljer att lämna till oss, t.ex. ditt namn, din e-postadress och ditt mobilnummer. Personuppgifter kan också samlas in av oss genom användning av cookies. Paulz städ AB:s användning av cookies beskrivs i vår cookiepolicy.

 

Kategorier av uppgifter

(i) Kontaktuppgifter: namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress
(ii) Surfvanor och besökshistorik: vilka sidor du besökt på vår (och andras) webbplats och under hur lång tid
(iii) Demografisk information ålder, kön, civilstånd, adress och utbildning
(iv) Inloggningsuppgifter: e-postadress och lösenord
(v) Profil och rörelsemönster: gjorda val/köp, antal klick, platsinformation, preferenser, målgrupp och profil
(vi) Tekniska detaljer: använd teknisk utrustning, tider, metadata, cookie-ID och IP-adress.

 

Kategorier av uppgifter

(i) Kontaktuppgifter: namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress
(ii) Ärendeinformation: kundnummer, reklamationer, förfrågningar, information om ditt boende, order och orderinformation, RUT-avdragsinformation, köp- och transaktionshistorik, betalningsinformation information och annan information som du lämnar i din kontakt med oss. (i) Kommunicera med dig och administrera ditt ärende genom att kontakta vår kundtjänst, e-postformulär och konton på sociala medier;
(ii) Analysera konversationer och chattar i syfte att förbättra vår kommunikation och för din och vår säkerhet;
(iii) Upprätta avidentifierad statistik över hur Paulz städ AB:s kommunikationsfunktioner används;
(iv) Underhålla, utveckla, testa och förbättra Paulz städ AB:s tjänster och de tekniska plattformar på vilka de tillhandahålls.

 

3. Du som deltar i marknadsföringsaktiviteter

När du deltar i marknadsföringsaktiviteter, t.ex. tävlingar, kundundersökningar, seminarier, evenemang och andra marknadsföringsaktiviteter som anordnas av oss, behandlar vi personuppgifter som du lämnar till oss.

 

Kategorier av uppgifter

(i) Kontaktuppgifter: namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress.
(ii) Marknadsföringsaktiviteter: information om ditt deltagande i aktiviteten, åsikter, preferenser och annan information som du lämnar i samband med aktiviteten.

 

4. GALLRING AV PERSONUPPGIFTER

Your personal data will be processed by us only as long as it is necessary to fulfill the purposes of the processing and as long as it is required to meet legal requirements. We have routines in place to delete data accordingly. See examples of such thinning times below.

 • Customers’ personal data is processed for as long as the agreement with you runs and 24 months thereafter.
 • Personal information that we receive from partners is stored for as long as you use the offer and up to 12 months thereafter.
 • Information on RUT deductions is stored as long as there is a risk that the Swedish Tax Agency’s decision on RUT deductions may be revoked or changed.
 • Information on RUT deductions is stored as long as there is a risk that the Swedish Tax Agency’s decision on RUT deductions may be revoked or changed.
 • Personal data that must be stored in accordance with the Accounting Act is stored for 7 years, calculated from the end of the calendar year in which the financial year to which the information belonged was terminated.
 • Information about storage times for cookies is stated in our cookie policy.

 

5. SÄKERHET FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Paulz städ AB värnar om en hög säkerhetsnivå för dina personuppgifter och vidtar för detta ändamål lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

 

6. BEGRÄNSNINGAR I UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Paulz städ AB kan anlita externa partners och leverantörer för att utföra uppgifter på uppdrag av Paulz städ AB, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, analys eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Paulz städ AB:s partners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter.

I händelse av att du väljer att ingå ett särskilt avtal om förmåner och erbjudanden från Paulz städ AB:s partners, kommer dina personuppgifter att delas med sådana partners.

Företag som hanterar personuppgifter på uppdrag av Paulz städ AB kan alltid teckna avtal med Paulz städ AB så att vi kan säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra
samarbetspartners. I förhållande till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, såsom att teckna avtal som innehåller de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av Europeiska kommissionen och som finns tillgängliga på Europeiska kommissionens webbplats.

Paulz städ AB kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, såsom polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan
sådan information med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

 

7. RÄTT TILL INFORMATION OCH RÄTT ATT INTE KLAGA

Du har vissa rättigheter i förhållande till Paulz städ AB. Om du vill hävda någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på kontaktuppgifterna i punkt 8 nedan:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din behandling av dina personuppgifter.
 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Rätt till invändning – en rätt att invända mot vår behandling om den sker med stöd av en intresseavvägning intresseavvägning eller för direktmarknadsföring.
 • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter raderade. Denna rättighet är begränsad till sådan information som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke om du återkallar samtycket och motsätter dig behandlingen.
 • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas begränsas, till exempel om du motsätter dig att uppgifterna är korrekta. Medan riktigheten undersöks Paulz städ AB:s tillgång till informationen begränsas.
 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter överförs från en personuppgiftsansvarig till en annan. Denna rättighet är begränsad till den information som du har tillhandahållit oss.